ترمیم های قدامی و خلفی همرنگ دندان

ترمیم های قدامی و خلفی همرنگ دندان

پوسیدگی دندانی یکی از بیماریهای رایج دندانی است. پوسیدگی های دندان بایستی درمان شوند چرا که عدم درمان منجربه گسترش پوسیدگی وحتی ازدست دادن دندان میشود. دردرمان پوسیدگی ها ابتدا از آمالگام استفاده میشد ولی با توجه بیشتر افرادبه زیبایی دندان استفاده ازمواد جدید نظیر مواد کامپوزیتی یا فیشور سیلانت ها گسترش یافت. تکنولوژی های نوین نیز نظیر نیز به کمک دندانپزشکان جهت حصول نتیجه مطلوب شد. همرنگ بودن دندان یکی ازاصول زیبایی دندان محسوب میشود وجهت بدست آمدن این نیازاستفاده ازمواد همرنگ دندان توسعه پیدا کرد.

فیشور سیلانت

فیشور سیلانت موادی همرنگ دندان هستند جهت پر کردن ومسدود کردن سطحی دندانها که استفاده از فیشور سیلانت عملی پیشگیرانه جهت جلوگیری از گسترش پوسیدگی دندان است.

ترمیم قدامی و خلفی همرنگ دندان (tooth colored Restoration)

معمولا فیشور سیلانت ها برای دندان 6 و گاهی دندانهای e وd استفاده میشود. فیشور سیلانت ها با پر کردن سطح جونده وشیار های دندان ازادامه وگسترش پوسیدگی دندان جلوگیری می کنند. نکته مهم دراستفاده از فیشور سیلانت ها پوسیدگی وسیع دندان منجربه عدم قابلیت استفاده فیشور سیلانت ها میشود. شیارهای سطحی روی دندان منجر تجمع مواد غذایی وفعالیت میکروبی وتسریع پوسیدگی دندان میشود.

جهت استفاده از فیشور سیلانت بایستی دندان را با اسید اچ کرده وسپس ماده سیلانت که ازجنس رزینهای کامپوزیتی با سیالیت بالا است روی دندان قرار میگیرد. فیشور سیلانت ماندگاری 3 تا 4 ساله دارد.

ترمیم قدامی و خلفی همرنگ دندان (tooth colored Restoration)

بهترین زمان استفاده از سیلانت چه زمانی است

بهترین زمان جهت استفاده از فیشور سیلانت قبل ازپوسیده شدن دندان است. زمان فیشور سیلانت بسته به زمان رویش دندان متفاوت است مثلا دندان 6 در6 سالگی و دندان 7 در 11 سالگی و دندانهای آسیای شیری 3-4 سالگی است. لذا درمراحل ابتدایی رویش دندان دردهان کودکان و نوجوان با بررسی و معاینه دندانپزشک جهت جلوگیری ازپوسیدگی از فیشور سیلانت استفاده میشود.

ترمیم قدامی و خلفی همرنگ دندان (tooth colored Restoration)

فواید استفاده از فیشور سیلانت ها

 • جلوگیری ازپوسیدگی دندان
 • استفاده از فیشور سیلانت جهت دندان های دایمی و شیری
 • فیشور سیلانت درکمترین زمان و با کمترین درد انجام می شود.
 • در فیشور سیلانت نیازی به بی حسی نیست.
 • با فیشور سیلانت ترمیم همرنگ دندان بدست می آید.

فیشور سیلانت ها بهتر است هر 6 ماه کنترل شوند تا درصورت نیاز اقدامات لازم صورت گیرد. چرا که ممکن است ازروی سطح جونده دندان برداشته شوند.

ترمیم قدامی و خلفی همرنگ دندان (tooth colored Restoration)

کامپوزیت

ماده مرسوم که قبلا جهت پر کردن دندان استفاده میشود آمالگام است ولی با پیشرفت دندانپزشکی و توجه بیشتر به زیبایی دندان استفاده از مواد همرنگ دندان ابداع شده است. کامپوزیت مواد ترمیمی سفید یا همرنگ دندان است که استفاده فراوانی در دندانپزشکی پیدا کرده است. آمالگام تیره رنگ است و همرنگ دندان نیست وهمین عامل ازدلایل عدم رقبت به استفاده از آمالگام است ولی با استفاده کامپوزیت و بکار بردن آن توسط دندانپزشک متخصص میتوان زیبایی و دوام دندانی را فراهم کردو همرنگ بودن دندان ها را نیز حفظ کرد. در کامپوزیت دندان کمتر تراش داده میشود نسبت به زمانی که از ترمیم آمالگامی استفاده شود. زیبایی و کیفیت بدست آمده با کامپوزیت هزینه بیشتر آن را توجیه میکند.

ترمیم قدامی و خلفی همرنگ دندان (tooth colored Restoration)

اینله و آنله روشهایی هستند که درمورد تخریب وسیع دندان استفاده شده وبا تکنولوژی درلابراتوار سریعا ترمیم ایجاد شده وبر روی دندان فرد قرار میگیرد. این مواد مقاومت واستحکام بالایی دارند .جنس اینله آنله ازجنس طلا کامپوزیت آلیاژ و یا سرامیک است ونوعی ازمواد همرنگ دندان محسوب می شوند.

اینله قسمتی ازسطح اکلوزال را می پوشاند درحالیکه آنله تمام سطح اکلوزال را می پوشاند.آنله حتما باید حداقل یکی ازکاسپها را پوشانده وبازسازی کند. درتخریبهای وسیع دندانی استفاده از آنله و اینله ( بخصوص سرامیکی) خیلی سودمند میباشد.

ترمیم قدامی و خلفی همرنگ دندان (tooth colored Restoration)

فرایند ساخت اینله آنله به کمک تکنولوژی کد کم بسیار سودمند است که ابتدا پوسیدگی برداشته شده سپس با قالب گیری ازدندان واستفاده ازلابراتوار پروتز دندان ساخته شده و روی دندان قرار میگیرد.

دندان خلفی دندان قدامی چیست ترمیم های کامپوزیتی