ترمیم های قدامی و خلفی همرنگ دندان

ترمیم های قدامی و خلفی همرنگ دندان

پوسیدگی دندانی یکی از بیماریهای رایج دندانی است. پوسیدگی های دندان بایستی درمان شوند چرا که عدم درمان منجربه گسترش پوسیدگی وحتی ازدست دادن دندان میشود. دردرمان پوسیدگی ها ابتدا از آمالگام استفاده میشد ولی با توجه بیشتر افرادبه استفاده ازمواد جدید نظیر مواد کامپوزیتی یا فیشور سیلانت ها گسترش یافت. تکنولوژی های نوین نیز نظیر نیز به کمک دندانپزشکان جهت حصول نتیجه مطلوب شد. همرنگ بودن دندان یکی ازاصول زیبایی دندان محسوب میشود وجهت بدست آمدن این نیازاستفاده ازمواد همرنگ دندان توسعه پیدا کرد.

ترمیم  قدامی و خلفی همرنگ دندان (tooth colored Restoration)