جراحی زیبایی لثه

زیبایی لثه

یکی از ارکان اساسی در بدست آوردن زیبایی که توسط دندانپزشک زیبایی انجام می شود درمان های زیبایی لثه ها می باشند. لثه ی طبیعی و سالم صورتی رنگ و دارای قوام می باشد. جهت زیبایی دندان متناسب بودن لثه با لبها در هنگام لبخند زدن بسیار مهم است. در حین لبخند زدن نمایان شدن مقدار کمی از لثه ها قابل قبول است ولی اگر از حد طبیعی بیشتر شود لثه منجر به کاهش زیبایی دندان می شوند. در زیبایی دندان، میزان دیده شدن لثه بیشتر از 2 میلیمتر نمی باشد.