شرح مقاله

مراحل ایمپلنت دندان

مراحل ایمپلنت دندان به صورت پشت سر هم و در دوره های زمانی معین انجام می شود. مراحل ایمپلنت دندان جهت درمان موفقیت آمیز بایستی به صورت دقیق و رعایت تمامی نکات درمانهای دندانپزشکی باشد.ایمپلنت دندان بایستی در فک بیمار کار گذاشته شود و مدتی جهت اتصال ایمپلنت با استخوان صرف شود.

مراحل ایمپلنت دندان و زمان کاشت ایمپلنت

جهت کاشت ایمپلنت بایستی مدتی در حدود 2-3 ماه جهت اتصال بین ایمپلنت و استخوان صرف شود. البته برخی موارد وجود دارد که در مدت زمان درمان تاثیر فراوان دارد ، به عنوان مثال برخی دچار بیماری های دیگر نظیر پوکی استخوان هستند که این امر بر مدت زمان لازم جهت اتصال ایمپلنت با استخوان فک تاثیر داشته و زمان بیشتری جهت این امر لازم دارند.

مراحل ایمپلنت دندان و درمانهای تکمیلی

در درمان ایمپلنت برخی بیماران نیازمند درمانهای تکمیلی هستند به عنوان مثال بیماران با پوکی استخوان نیازمند درمان پیوند استخوان هستند. این بیماران بایستی درمان کاشت و پیوند استخوان را برای درمان موفق ایمپلنت انجام دهند تا اتصال قوی و موثری با ایمپلنت و استخوان فراهم شود. برخی نیز دچار بیماری های دیگر نظیر بیماری های قلبی و ... هستند که دندانپزشک بایستی تمامی این موارد را برای این بیماران در نظر بگیرد.

روش های کاشت و مراحل ایمپلنت دندان

روش های مختلفی در درمان در مراحل ایمپلنت دندان وجود دارد که با پیشرفت تکنولوژی و استفاده از روشهای نوین مدت زمان و مراحل ایمپلنت دندان را کاهش می دهد. درمان یک مرحله ای و دو مرحله ای و یا سه مرحله های از روشهای مرسوم ایمپلنت و کاشت آن است. روش کاشت ایمپلنت فوری نیز کمترین زمان را برای درمان نیاز دارد.

دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از مدرن ترین مراکز درمان ایمپلنت تهران بوده و قابلیت درمان ایمپلنت و انواع روشهای کاشت ایمپلنت دندان را دارد.

ایمپلنت دندان چند مرحله دارد مراحل گذاشتن ایمپلنت دندان مراحل قالب گیری ایمپلنت

اشتراک :