شرح مقاله

مراحل کاشت ایمپلنت دندانی

ایمپلنت دندان و درمان کاشت دندان فرایندی چند مرحله ای است که جهت موفقیت درمانی نیاز به طی مراحل کاشت ایمپلنت دندان دقیق است. به طور کل بایستی ابتدا پایه ایمپلنت در فک بیمار کار گذاشته شده و اتصال قوی بین ایمپلنت دندان و استخوان فک برقرار گردد و سپس مراحل تکمیلی شامل ساخت تاج دندان و ... انجام شود.

مدت زمان کاشت ایمپلنت دندان

جوش خوردن بین پایه ایمپلنت و استخوان فک زمانبر است و معمولا 2-3 ماه به طول می انجامد. این زمان در برخی افراد بیشتر است. به عنوان مثال افرادی که استخوان فک آنها تحلیل یافته است مدت زمان بیشتر و گاهی درمانهای جانبی دیگر برای کاشت ایمپلنت دندان نیازمند هستند. پس از ایجاد پیوند بین پایه ایمپلنت و استخوان فک نیاز به ساخت روکش برای ایمپلنت است که زمان زیادی نمی خواهد و در زمان کوتاه این عمل انجام می شود.

انواع روشهای کاشت ایمپلنت دندان

در بین روشهای درمانی نیز بر روی زمان درمان ایمپلنت تاثیر فراوان دارد. به عنوان مثال برخی از روشهای درمانی بر مبنای درمان یک مرحله ای یا دو مرحله ای و یا سه مرحله ای استوار است. در درمان یک مرحله ای روی لثه پس از کاشت پایه پوشانده نشده و پس از اتصال پایه با فک تاج روی پایه سوار می شود که البته معمولا در این روش از تاج موقت استفاده شده که پس از گذشت مدت زمان مشخص تاج دایمی برای پایه تعبیه می شود.

در روشهای دو مرحله ای نیز پایه جایگزاری شده و روی آن پوشانده شده و پس از ایجاد پیوند بین استخوان و فک دوباره لثه باز شده قطعه ای شبیه پیج بصورت موقتی روی آن نصب شده و پس از مدت دو هفته قالبگیری از ایمپلنت صورت می گیرد. در روش سه مرحله ای نیز پایه ابتدا در لثه قرار می گیرد و پس از گذشت چند ماه جوش پایه صورت می گیرد. سپس لثه باز شده و تاج ایمپلنت دندان روی آن قرار می گیرد. اباتنمت روی پایه سوار شده و سپس روکش روی آن قرار می گیرد.

مرکز دندانپزشکی دکتر سعید کریمی یکی از معتبرترین مراکز ایمپلنت دندان تهران بوده که با آخرین روشها و متد روز اقدام به درمانهای کاشت دندان می کند.

ایمپلنت یک مرحله ایمپلنت دو مرحله ایمپلنت ایمپلنت دندان

اشتراک :