شرح مقاله

کاربرد CAD CAM ( کد کم ) در دندانپزشکی

یکی ازسیستمهای درزمینه ی طراحی وساخت دندان ( Computer aided design ﻳﺎ CAD )( Computer aided manufacturing ﻳﺎ CAM ) طراحی وساخت دندان بروش کد کم میباشد.

CAD CAM کد کم

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ترمیمهای زیبایی ﺑطور چشمگیری درطول دو دهه اخیر افزایش یافته است.

تکنولوژی CAD CAM ( کد کم ) برای حل 3 چالش مهم گسترش یافته است. چالش اول اطمینان ازساخت رستیشنهای با دوام واستحکام کافی بخصوص برای دندان های خلفی ، ﭼﺎﻟﺶ دوم اﻳﺠﺎد ترمیمهایی با ظاهر طبیعی وسوم ساخت آسانتر ودقیقتر رستیشنهای دندان است.

(Computer aided design ﻳﺎ CAD) ﺑﻪ ﻛﻤﻚ کامپیوتر و(Computer aided manufacturing ﻳﺎ CAM ) ﺳﺎﺧﺖ دندان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ CAD CAM ( کد کم ) است.

CAD CAM کد کم

ﺳﻴﺴﺘﻢ CAD CAM (کد / کم) ﻗﺎدرﺑﻪ جمع آوري اﻃﻼﻋﺎت وطراحی وﺗﻮﻟید ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از رستیشنهای دﻧﺪان از قبیل روﻛﺶ، وﻧﻴﺮ ، اﻧﻠﻪ، اﻳﻨﻠﻪ ، ﭘﺮوﺗﺰ پارسیل ﺛﺎﺑﺖ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ ایمپلنت و ﻧﻴﺰ اﭘﻼﻳﻨسهای ارتودنسی میباشند.

در طی سالهای اخیر فن آوری دیجیتال دندان درپزشکی بسرعت درحال پیشرفت است. ودر حال حاظر فناوری CAD / CAM ( کد / کم ) میتواند درساخت تمامی رستوریشنهای دندان ازجمله بازسازی کامل دهان مورداستفاده قرار گیرد.

تکنولوژی CAD CAM ( کد / کم ) ساخت ترمیمها را ارزانتر وسریعتر وقابل پیش بینی تر ازقبل نموده است.با وجودیکه سیستم CAD / CAM ( کد کم ) مزایای زیادی بهمراه دارد، یادگیری نحوه ی عملکرد سیستم CAD / CAM (کد کم ) به منظور بدست آوردن حداکثر بهره وری سیستم کد کم برای تیم دندان پزشکی لازم است.

CAD CAM کد کم

تکنولوژی CAD CAM ( کد کم ) تنها قادر است ظرف مدت زمان یک روز رستیشنهای مورد نیاز بیمار را بسازد.

همزمان با معرفی وبکار گیری طراحی بکمک کامپیوتر کد CAD وساخت بکمک کامپیوتر CAM کم درصنعت دردهه 1950 و1960 زمینه برای بکارگیری در دندان پزشکی فراهم شد.

انواع سیستمهای کد کم CAD CAM

 • کد کم در مطب
 • کد کم لابراتوری
 • کد کم CAD CAM بصورت شبکه ای وخارج ازمبدا

مزایای کد کم CAD CAM

 • دقت در قالب گیری
 • فرصت برای دیدن، تنظیم وقالب مجددگیری
 • صرفه جویی در زمان ساخت رستوریشن
 • عدم حضور مراحل قالب گیری فیزیکی برای بیمار
 • فرصت برای دیدن اکلوژن
 • ایجاد رستوریشنهای دقیق
 • مقرون به صرفه بودن
 • کنترل عفونت
 • دﻗﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺪلهای ساخته شده به روش CAD CAM کد کم
کد کم دندانسازی دندان مصنوعی ساخت دندان

اشتراک :