شرح خبر

تکنولوژی CAD-CAM کدکم

کدکم CAD CAM

در چند دهه قبل استفاده از تکنولوژی کد کم کدکم درلابراتوارها ومطبهای دندان پزشکی مانند داستانهای علمی تخیلی به نظر میرسید اما امروزه واقیت دارد. درحال حاضر CAD CAM کدکم توانایی ساخت اینله آنله روکش اباتمنت ایمپلنت و... را دارد .

استفاده از کدکم منجر به ساخت رستوریشنهای دندان در کوتاهترین زمان وبا کیفیت بالا میشود . CAD CAM کدکم خطر انتقال عفونت را کاهش ودقت ساخت را افزایش میدهد. استحکام مناسب رستوریشن تولیدی بروش کدکم مطلوب میباشد.

البته در کنار این محاسن باید به قیمت بالای دستگاه کدکم CAD CAM درکنار نیاز به آموزش توجه کرد.

کد کم CAD-CAM دندانسازی دندان مصنوعی

اشتراک :