شرح خبر

دیابت مانعی برای ایمپلنت دندان نیست

ایمپلنت دندان

طبق پژوهشی که اخیرا منتشر شده است، ایمپلنت دندان برای بیمارانی که دیابت کنترل نشده دارند بی خطر است ومشکلی ایجاد نمیکند. این پژوهش بیمارانی را که دیابت کنترل نشده داشته و ایمپلنت گذاشته بودند، مدتی مورد بررسی و مطالعه قرار داد. هیچ یک از ایمپلنت ها پس ازیکسال با شکست مواجه نشد وهیچ ارتباطی بین افزایش قند خون و عوارض ایمپلنت دندان دیده نشد.

قابلیت استفاده از ایمپلنت دندان در بیماران دیابتی خبر بسیار خوبی است چرا که به این بیماران امکان میدهد رژیم غذایی سالمتری داشته باشند که این امر به نوبه خود برای بهبود وضعیت دیابت آنها نیز بهتر است.

ایمپلنت ایمپلنت دندان

اشتراک :