شرح خبر

روش جدید برای استحکام بیشتر ایمپلنت دندان

ایمپلنت دندان

اغلب پس ازجایگذاری ایمپلنت دندان، تاشش ماه بیمار قادر نیست براحتی غذا بجودتا زمانی که ایمپلنت دراستخوان فک ثابت ومحکم شود. اکنون برای اولین بار یک پوشش دارویی که بر روی انسانها نیز مورد آزمایش قرار گرفته است، امکان میدهد پیچ تیتانیومی ایمپلنت دندان بهتر وسریعتر به استخوان فک متصل شود.

محققان لینگشوپینگ ( Linköping ) که به این روش دست یافته اند، گزارش میکنند که نتایج آن خوب بوده است.

ایمپلنت استحکام ایمپلنت

اشتراک :