شرح خبر

زیبایی دندان با آمالگام یا کامپوزیت؟

زیبایی دندان

یکی از فاکتورهای مهم در تعیین زیبایی دندان توسط دندانپزشک زیبایی همرنگ بودن دندانها است. آمالگام ماده ای سیاه رنگ است در حالیکه با کامپوزیت این مشکل حل شده است.

تیرگی آمالگام حتی در نمای دور هم نمایان است. این امر در عدم زیبایی دندان بسیار موثر است که دندانپزشک زیبایی به آن توجه زیادی دارد. امروزه با استفاده از مواد همرنگ کامپوزیتی شکستگی ها لب پریدگی ها لقی و پوسیدگی های دندان برطرف میشود.

آمالگام آلیاژی از جنس جیوه و نقره و عناصر دیگر نظیر قلع و مس می باشد. با توجه به وجود جیوه در آمالگام برخی معتقد هستند آمالگام برای بدن مضر است ولی هیچ مرجع خاصی تاکنون این ادعا را تایید نکرده است. در برخی از موارد نادر حسایت افراد به امالگام گزارش شده است. کامپوزیت از مواد رزین ساخته شده است. در ترمیم با مواد کامپوزیتی ترمیم حساستر دقیتر و زمانبر تر است و بایستی به حساسیت های دندانی پس از ترمیمم توجه کرد. امروزه با استفاده از مواد رنگی دیگر هم میتوان رنگهای دیگر نظیر سبز و.. را پدید آورد که مخاطب خاص خود را دارد. زیبایی به وجود آمده در استفاده این مواد هزینه آن را توجیه میکند.

دندانپزشک-زیبایی آمالگام کامپوزیت

اشتراک :