شرح خبر

مارک مناسب ایمپلنت

از مارکهای مختلف ایمپلنت دندان که در بازار ایران وجود دارند مارکهای NOBLE BIOCARE آمریکا و BIOHORIZON آمریکا و .... را میتوان نام برد. این مارک ها دارای سابقه بیش از پنجاه سال میباشند وجزء برندهای مطرح وباکیفیت ایمپلنت دندان محسوب میشوند.

ایمپلنت دندان

مارکی جهت ایمپلنت دندان مناسبتر است که اجزای آن دارای جنس بهتری باشد. دندانپزشک ایمپلنت دندان ایمپلنتی را انتخاب میکند که فیکسچر، اباتمنت و... مناسب تر وبا کیفیت تری داشته باشد.

مارک ایمپلنت مارک مناسب ایمپلنت

اشتراک :