شرح خبر

نگهداری ایمپلنت دندان نگهداری از دندان ایمپلنت شده

نگهداری ایمپلنت نگهداری از دندان ایمپلنت شده نگهداری از ایمپلنت . ایمپلنت دندان جایگزینی مناسب برای دندان طبیعی میباشد. با ایمپلنت دندان بسیاری از مشکلات دندانی برطرف میشود. ایمپلنت نیازمند نگهداری ورعایت بهداشت میباشد. افزایش عمر ایمپلنت بسته به مراقبت ونگهداری مناسب ایمپلنت توسط بیمار میباشد.

نگهداری از دندان ایمپلنت شده

وقتی شخصی ایمپلنت دندان استفاده میکند بایستی در روزهای ابتدایی سعی نماید جویدن غذا با ایمپلنت صورت نگیرد. روندهای کاشت ایمپلنت متفاوت است. به همین دلیل بایستی کسانی که کاشت ایمپلنت دندان در 1 مرحله برای آنها انجام میگیرد وقطعه اباتمنت برای آنها قرار میگیرد. بایستی حداقل 20 روز از جویدن غذا با ایمپلنت اجتناب کنند.

ایمپلنت دندان

نگهداری از ایمپلنت دندان

ایمپلنت نیازمند تمیز نگه داشته شدن است. لذا بیمار بایستی مسواک زدن آن همانند دندانهای طبیعی صورت گیرد. جمع شدن میکروب و جرم دراطراف ایمپلنت منجر به کاهش عمر ایمپلنت دندان میشود. استفاده از دهانشویه ها نیز از جمع شدن میکروب ها و جرم در اطراف ایمپلنت دندان جلوگیری مینماید.

نگهداری ایمپلنت

در ابتدای کاشت ایمپلنت دندان عفونت ایمپلنت ، یکی از عوامل شکست درمان کاشت ایمپلنت دندان میشود. بنابراین بایستی از ایجاد عفونت ایمپلنت دندان جلوگیری کرد. استفاده از دهانشویه ها باعث کاهش خطر عفونت ایمپلنت دندان میشود. بایستی توجه کرد تمیز کردن ایمپلنت با ابزارلاتی که باعث صدمه به ایمپلنت میشود صورت نگیرد. مثلا خلال دندان میتواند باعث آسیب وفشار به ایمپلنت شود.

ایمپلنت دندان نیازمند بررسی توسط دندانپزشک ایمپلنت در دوره های زمانی مشخص است. لذا بایستی بیمار در دوره های مشخص که دندانپزشک تعیین میکند به پزشک متخصص مراجعه نماید. با رعایت بهداشت و رعایت دستورات دندانپزشک ایمپلنت طول عمر وماندگاری آن افزایش می یابد.

نگهداری ایمپلنت

اشتراک :