ایمپلنت All on Four

ایمپلنت دندان All on Four

روش درمانی ایمپلنت دندان All on 4 روشی مدرن در بیماران با بی دندانی وسیع می باشد.

ایمپلنت All on 4 به چه دلیل پر کاربرد شده است؟

  • نارضایتی بیماران از متحرک بودن پروتز
  • ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل مدت بی دندانی مشکلات ناشی از تحلیل ریج و گسترش سینوس در فک بالا صورت می گیرد که انجام درمان پروتز ثابت با ساپورت ایمپلنت دندان را به مخاطره می اندازد.

روش کاشت دندان All on 4 توسط دکتر Paulo Malo ابداع گردیده است. در روش ایمپلنت All on 4 ، چهار عدد ایمپلنت استفاده می شود که این ایمپلنت ها درون فک قرارداده می شود. سپس پروتز بر روی آنها قرارداده می شود. بدین ترتیب می توان پروتز ثابت بااستفاده از ایمپلنت برای بیمار مهیا کرد.

چگونگی کاشت ایمپلنت All on 4؟

روش ایمپلنت All on 4 در فک بالا و پایین اندکی متفاوت است . بدین صورت که در فک بالا از 4 ایمپلنت 2 ایمپلنت درون قدام سینوس قرار می گیرد. ولی در فک پایین ایمپلنت دندان در قدام فک قرار می گیرد بطوریکه 2 تا از ایمپلنت ها بصورت زاویه دار و در قدام سوراخ چانه ای قرار می گیرند.

ﻣﺸﮑﻼت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ آﮐﺮﯾﻞ در ﭘﺮوﺗﺰ ﻣﻮﻗﺖ ﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ و شل شدن پیچ پروتزی یا ﭘﯿﭻ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی است که در ایمپلنت All on 4 به ندرت گزارش شده است.

درﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﯽ دﻧﺪانی ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺰ All on 4 ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ در ﮐﻮﺗﺎه و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ میسر گردیده است.

تاریخچه ایمپلنت All on 4 :

دکتر Paulo Malo روش (ایمپلنت All on Four) را برای درمان بیماران بابی دندانی کامل که میزان زیادی از استخوان ریج آلوئولار را از دست داده اند، ابداع کرده است. در این تکنیک بجای بازسازی وسیع رایج بی دندانی با استفاده از پیوند استخوانی که باعث طولانی شدن پروسه درمان و هزینه بالای درمان شده تنها 4 عدد ایمپلنت در فک قرار داده می شود و ساختار پروتزی روی انها قرار می گیرد.

برای فک بالا در تکنیک ایمپلنت All on Four چهار عدد ایمپلنت در قدام فک قرار می گیرد که 2 تا از 4 ایمپلنت در ناحیه قدام سینوسهای ماگزیلا با زاویه قابل توجه به موازات دیواره قدامی سینوسها قرار می گیرند که معمولا ساپورت دندانی قوس فکی از پرمولر دوم یک طرف تا پرمولر دوم طرف دیگر را فراهم می کنند

برای فک پایین نیز 4 عدد ایمپلنت دندان در ناحیه قدام فک و بین Mental foramen قرار داده می شود. 2 تا از ایمپلنت ها بصورت زاویه دار و در قدام سوراخ چانه ای قرار می گیرند بطوری که به عصب تحت فکی برخورد نداشته باشند.

ایمپلنت All on Four