لوگوی کلینیک دندان پزشکی دکتر سعید کریمی
دندانپزشک زیبایی ایمپلنت دندان تهران دکتر سعید کریمی
خدمات

ایمپلنت All on Four

روش درمانی ایمپلنت All on 4 روشی مدرن در بیماران با بی دندانی وسیع میباشد.

علل تمایل دندانپزشکان به ایمپلنت All on 4 :

  • نارضایتی بیماران ازمتحرک بودن پروتز
  • ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻃﻮل مدت بی دندانی مشکلات ناشی ازتحلیل ریج وگسترش سینوس درفک بالا صورت میگیرد که انجام درمان پروتز ثابت با ساپورت ایمپلنت را به مخاطره می اندازد.

روش ایمپلنت All on 4 توسط دکتر Paulo Malo ابداع گردیده است. درروش ایمپلنت All on 4 ، چهار عدد ایمپلنت استفاده میشود که این ایمپلنتها درون فک قرارداده میشود. سپس پروتز بر روی آنها قرارداده میشود. بدین ترتیب میتوان پروتز ثابت بااستفاده از ایمپلنت برای بیمار مهیا کرد.

روش ایمپلنت All on 4 درفک بالا وپایین اندکی متفاوت است . بدین صورت که درفک بالا از 4 ایمپلنت 2 ایمپلنت درون قدام سینوس قرار میگیرد. ولی در فک پایین ایمپلنت در قدام فک قرار میگیرد بطوریکه 2 تا از ایمپلنت ها بصورت زاویه دار ودر قدام سوراخ چانه ای قرار میگیرند.

ﻣﺸﮑﻼت ﺗﮑﻨﯿﮑﯽﻣﺜﻞﺷﮑﺴﺘﮕﯽآﮐﺮﯾﻞدرﭘﺮوﺗﺰﻣﻮﻗﺖﯾﺎ ﻧﻬﺎﯾﯽ و شل شدن پیچ پروتزی یا ﭘﯿﭻ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ ازﺟﻤﻠﻪﻣﻮاردی است که در ایمپلنت All on 4 به ندرت گزارش شده است.

درﻣﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺑﯽدﻧﺪانی ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺰ All on 4 ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ اﯾﻤﭙﻠﻨﺖ درﮐﻮﺗﺎه و ﻣﯿﺎن ﻣﺪت ﺑﺎﻣﯿﺰان ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري ﺑﺎﻻ میسر گردیده است.

دکتر Paulo Malo روش (ایمپلنت All on Four) را برای درمان بیماران بابی دندانی کامل که میزان زیادی ازاستخوان ریج آلوئولار را ازدست داده اند، ابداع کرده است. دراین تکنیک بجای بازسازی وسیع رایج بی دندانی با استفاده ازپیوند استخوانی که باعث طولانی شدن پروسه درمان وهزینه بالای درمان میشود تنها 4 عدد ایمپلنت درفک قرار داده میشود وساختار پروتزی روی انها قرار میگیرد.

برای فک بالا در تکنیک ایمپلنتAll on Four چهار عدد ایمپلنت در قدام فک قرار می گیرد که 2 تا از4 ایمپلنت در ناحیه قدام سینوسهای ماگزیلا با زاویه قابل توجه به موازات دیواره قدامی سینوسها قرار میگیرند که معمولا ساپورت دندانی قوس فکی از پرمولر دوم یک طرف تا پرمولر دوم طرف دیگر را فراهم میکنند

برای فک پایین نیز 4 عدد ایمپلنت درناحیه قدام فک وبین Mental foramen قرار داده میشود. 2 تا از ایمپلنت ها بصورت زاویه دار ودر قدام سوراخ چانه ای قرار میگیرند بطوری که به عصب تحت فکی برخورد نداشته باشند.

ایمپلنت All on Four

ایمپلنت All on Four

ارسال نظر
نظرات

Copyright © 2015 - bsbsaba Co. All Right Reserved.

مشاهده برنامه هفتگی