ایمپلنت All on Four

ایمپلنت دندان All on Four

روش درمانی ایمپلنت دندان All on 4 روشی مدرن در بیماران با بی دندانی وسیع می باشد.