جراحی اندودنتیک

جراحی اندودنتیک

جراحی اندودنتیک . درمان ریشه و عصب کشی راهی جهت بازیابی و استفاده مجدد دندان میباشد. در مواردی که درمان ریشه بطور معمول به شکست منتهی میشود جراحی اندودنتیک راه حل دیگری جهت حفظ دندان میباشد. در جراحی اندودنتیک بافت لثه کنار زده میشود وقسمت انتهایی ریشه خارج میشودوانتهای آن پر میشود.