اصلاح نامرتبی دندان ها بدون ارتودنسی

اصلاح نامرتبی دندان ها بدون ارتودنسی

ردیف بودن دندان ها به عنوان ملاکی جهت زیبایی دندان و چهره محسوب میشود. دندان نقش اساسی در زیبایی صورت بازی میکند. افزایش تمایل به داشتن دندانهای ردیف و بی فاصله باعث افزایش درمان ارتودنسی گردیده است. ارتودنسی دندان نیازمند استفاده از براکتها وسیم بندی هایی است که در برخی از موارد نارضایتی بیمار را در پی دارد. پزشکان جهت کاستن این نارضایتی استفاده از مواد همرنگ دندان را توصیه میکنند.

استفاده از مواد همرنگ دندان از طرفی استفاده از ارتودنسی را کاهش میدهد واز طرف دیگر در مدت زمان کمتر لبخند زیبا را به بیمار هدیه میدهند. مدت زمان طولانی درمان ارتودنسی یکی از نارضایتی های بیماران محسوب میشود که با مواد همرنگ دندان در زمان بسیار کوتاهی میشود دندان زیبایی را داشت. مواد همرنگ دندان کمتر به چشم آمده ومورد علاقه ی بیماران میباشد. بیماران با ترمیم مواد همرنگ دندان با اعتماد به نفس بیشتری میتوانند بخندند.

فاصله زیاد بین دو دندان

فاصله زیاد بین دندانها از زیبایی آن می کاهد. در مواردی که ارتودنسی بکار نمیرود از مواد کامپوزیتی نوری جهت کاهش فاصله بین دندان استفاده میشود. مواد همرنگ دندان این فواصل را می پوشانند و با مواد خاصی این مواد چسبانده میشوند بدون آنکه آسیبی به دندان وارد شود. مواد همرنگ دندان هیچ گونه مضراتی برای بیمار نداشته و درمان بیمار بدون هیچ گونه درد وناراحتی انجام میشود. این مواد بر روی دندان پایدار بوده و ماندگاری طولانی داشته و از روی دندان جدا نمیشوند که در صورت آسیب دیدن وجدا شدن از روی دندان میتوان براحتی دوباره این مواد را چسباند. مواد همرنگ دندان هیچ ضرری برای بدن ندارند. نکته ی دیگر که استفاده مواد همرنگ دندان را مطلوب میسازد هزینه کمتر این مواد در مقایسه با سایر روشهای ترمیمی است.