لمینت دندان کامپوزیتی veneer

لمینت دندان

جهت بدست آوردن زیبایی دندان یکی از روشهای دندانپزشکی استفاده از لمینت کامپوزیتی است که منجر به ایجاد لبخند زیبا درفرد میشود. لمینت پوسته نازکی است که متناسب با اندازه دندان ساخته وبر روی دندان قرار میگیرد. لمینت در انواع سرامیکی وکامپوزیتی است که نوع کامپوزیتی آن نسبت به سرامیکی ارزانتر بوده و میزان تراش دندان در ونیر کامپوزیتی نسبت به سرامیکی کمتر است. امروزه بااستفاده لمینت میتوان دندانهای زیبا وخوش فرمی را داشت.

 لمینت دندان