کاربرد CAD CAM کد کم در دندانپزشکی
0 دیدگاه
دکتر سعید کریمی
09 فروردین 1397

کاربرد CAD CAM کد کم در دندانپزشکی

یکی از سیستمهای در زمینه ی طراحی و ساخت دندان ( Computer aided design ﻳﺎ CAD )( Computer aided manufacturing ﻳﺎ CAM ) طراحی و ساخت دندان بروش کد کم می باشد.

کد کم دندانپزشکی چیست؟

تکنولوژی CAD CAM ( کد کم ) برای حل 3 چالش مهم گسترش یافته است. چالش اول اطمینان از ساخت رستیشنهای با دوام واستحکام کافی بخصوص برای دندان های خلفی، ﭼﺎﻟﺶ دوم اﻳﺠﺎد ترمیمهایی با ظاهر طبیعی و سوم ساخت آسانتر و دقیق تر ریستیشنهای دندان است.

(Computer aided design ﻳﺎ CAD) ﺑﻪ ﻛﻤﻚ کامپیوتر و(Computer aided manufacturing ﻳﺎ CAM ) ﺳﺎﺧﺖ دندان ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ CAD CAM ( کد کم ) است.

CAD CAM کد کم

ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮاي ترمیم های زیبایی ﺑطور چشمگیری در طول دو دهه اخیر افزایش یافته است.

CAD CAM کد کم

ﺳﻴﺴﺘﻢ CAD CAM (کد / کم) ﻗﺎدر ﺑﻪ جمع آوري اﻃﻼﻋﺎت و طراحی و ﺗﻮﻟید ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده اي از رستیشنهای دﻧﺪان از قبیل روﻛﺶ، وﻧﻴﺮ، آﻧﻠﻪ، اﻳﻨﻠﻪ، ﭘﺮوﺗﺰ پارسیل ﺛﺎﺑﺖ اﺑﺎﺗﻤﻨﺖ ایمپلنت و ﻧﻴﺰ اﭘﻼﻳﻨسهای ارتودنسی می باشند.

در طی سالهای اخیر فن آوری دیجیتال دندان در پزشکی بسرعت درحال پیشرفت است. در حال حاظر فناوری CAD / CAM ( کد / کم ) می تواند در ساخت تمامی رستوریشنهای دندان از جمله بازسازی کامل دهان مورداستفاده قرار گیرد.

تکنولوژی CAD CAM ( کد / کم ) ساخت ترمیمها را ارزان تر و سریعتر و قابل پیش بینی تر از قبل نموده است. با وجودیکه سیستم CAD / CAM ( کد کم ) مزایای زیادی بهمراه دارد، یادگیری نحوه ی عملکرد سیستم CAD / CAM (کد کم ) به منظور بدست آوردن حداکثر بهره وری سیستم کد کم برای تیم دندان پزشکی لازم است.

CAD CAM کد کم

تکنولوژی CAD CAM ( کد کم ) تنها قادر است ظرف مدت زمان یک روز رستیشنهای مورد نیاز بیمار را بسازد.

همزمان با معرفی و بکار گیری طراحی بکمک کامپیوتر کد CAD و ساخت به کمک کامپیوتر CAM کم در صنعت در دهه 1950 و 1960 زمینه برای بکارگیری در دندان پزشکی فراهم شد.

انواع سیستمهای کد کم CAD CAM

 • کد کم در مطب
 • کد کم لابراتوری
 • بصورت شبکه ای و خارج از مبدا

مزایای کد کم CAD CAM

 • دقت در قالب گیری
 • فرصت برای دیدن، تنظیم و قالب مجددگیری
 • صرفه جویی در زمان ساخت رستوریشن
 • عدم حضور مراحل قالب گیری فیزیکی برای بیمار
 • فرصت برای دیدن اکلوژن
 • ایجاد رستوریشنهای دقیق
 • مقرون به صرفه بودن
 • کنترل عفونت
 • دﻗﺖ و ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ در ﻣﺪل های ساخته شده به روش CAD CAM کد کم

نظرات کاربران

ارسال نظرات

نظر شما با موفقیت ثبت شد.
Hurray! Your have successfully entered the captcha.