بازسازی لبخند و اصلاح میدلاین دندانی مراجعه کننده عزیزمان با ۱۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی لبخند و اصلاح میدلاین دندانی مراجعه کننده عزیزمان با ۱۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۶ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۶ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی کل فک به همراه اصلاح مشکلات پیچیده اکلوژن ( رابطه فکی ) که منجر به سایش شدید دندان ها و کاهش ارتفاع صورت و انحراف فک مراجعه کننده عزیزمان از دبی شده بود توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی کل فک به همراه اصلاح مشکلات پیچیده اکلوژن ( رابطه فکی ) که منجر به سایش شدید دندان ها و کاهش ارتفاع صورت و انحراف فک مراجعه کننده عزیزمان از دبی شده بود توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۲۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی.

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۲۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی.

ازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۲۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی ‎با بلوک های سرامیکی Tesseraبا حداقل ضخامت و مینیمم تراش

ازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۲۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی ‎با بلوک های سرامیکی Tesseraبا حداقل ضخامت و مینیمم تراش

بازسازی لبخند با لمینت های سرامیکی ساخته شده برای مراجعه کننده عزیزمان از کانادا

بازسازی لبخند با لمینت های سرامیکی ساخته شده برای مراجعه کننده عزیزمان از کانادا

بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان از انگليس بصورت تعويض كامپوزيت هاي قديمي با ٢٠ واحد لمينت سراميكي با حداقل ضخامت ( ٠/٣ ميليمتر )

بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان از انگليس بصورت تعويض كامپوزيت هاي قديمي با ٢٠ واحد لمينت سراميكي با حداقل ضخامت ( ٠/٣ ميليمتر )

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۱۰ واحد لمینت های سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی به همراه اصلاح ناهنجاری فکی ایشان که منجر به رهایی مراجعه کننده عزیزمان از سردردهای مزمن گردید.

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۱۰ واحد لمینت های سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی به همراه اصلاح ناهنجاری فکی ایشان که منجر به رهایی مراجعه کننده عزیزمان از سردردهای مزمن گردید.

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان که مشکل بد رنگی دندان و نیاز به اصلاح فرم داشتند با لمینت و روکش های سرامیکی

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان که مشکل بد رنگی دندان و نیاز به اصلاح فرم داشتند با لمینت و روکش های سرامیکی

بازسازی لبخند با ۶ واحد لمینت سرامیکی برای فک بالا به منظور بهبود زیبایی لبخند و بستن فواصل بین دندانی، قبل از شروع طرح درمان زیبایی مراجعه کننده ابتدا انحراف فکی و ناهنجاری اکلوژن موجود در صورت برطرف شد

بازسازی لبخند با ۶ واحد لمینت سرامیکی برای فک بالا به منظور بهبود زیبایی لبخند و بستن فواصل بین دندانی، قبل از شروع طرح درمان زیبایی مراجعه کننده ابتدا انحراف فکی و ناهنجاری اکلوژن موجود در صورت برطرف شد