بازسازی لبخند و اصلاح میدلاین دندانی مراجعه کننده عزیزمان با ۱۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی لبخند و اصلاح میدلاین دندانی مراجعه کننده عزیزمان با ۱۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۶ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۶ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی کل فک به همراه اصلاح مشکلات پیچیده اکلوژن ( رابطه فکی ) که منجر به سایش شدید دندان ها و کاهش ارتفاع صورت و انحراف فک مراجعه کننده عزیزمان از دبی شده بود توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی کل فک به همراه اصلاح مشکلات پیچیده اکلوژن ( رابطه فکی ) که منجر به سایش شدید دندان ها و کاهش ارتفاع صورت و انحراف فک مراجعه کننده عزیزمان از دبی شده بود توسط دکتر سعید کریمی .

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۲۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی.

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۲۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی.

ازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۲۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی ‎با بلوک های سرامیکی Tesseraبا حداقل ضخامت و مینیمم تراش

ازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۲۰ واحد لمینت سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی ‎با بلوک های سرامیکی Tesseraبا حداقل ضخامت و مینیمم تراش

بازسازی لبخند با لمینت های سرامیکی ساخته شده برای مراجعه کننده عزیزمان از کانادا

بازسازی لبخند با لمینت های سرامیکی ساخته شده برای مراجعه کننده عزیزمان از کانادا