بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان از انگليس بصورت تعويض كامپوزيت هاي قديمي با ٢٠ واحد لمينت سراميكي با حداقل ضخامت ( ٠/٣ ميليمتر )

بازسازي لبخند مراجعه كننده عزيزمان از انگليس بصورت تعويض كامپوزيت هاي قديمي با ٢٠ واحد لمينت سراميكي با حداقل ضخامت ( ٠/٣ ميليمتر )

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۱۰ واحد لمینت های سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی به همراه اصلاح ناهنجاری فکی ایشان که منجر به رهایی مراجعه کننده عزیزمان از سردردهای مزمن گردید.

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با ۱۰ واحد لمینت های سرامیکی ساخته شده توسط دکتر سعید کریمی به همراه اصلاح ناهنجاری فکی ایشان که منجر به رهایی مراجعه کننده عزیزمان از سردردهای مزمن گردید.

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان که مشکل بد رنگی دندان و نیاز به اصلاح فرم داشتند با لمینت و روکش های سرامیکی

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان که مشکل بد رنگی دندان و نیاز به اصلاح فرم داشتند با لمینت و روکش های سرامیکی

بازسازی لبخند با ۶ واحد لمینت سرامیکی برای فک بالا به منظور بهبود زیبایی لبخند و بستن فواصل بین دندانی، قبل از شروع طرح درمان زیبایی مراجعه کننده ابتدا انحراف فکی و ناهنجاری اکلوژن موجود در صورت برطرف شد

بازسازی لبخند با ۶ واحد لمینت سرامیکی برای فک بالا به منظور بهبود زیبایی لبخند و بستن فواصل بین دندانی، قبل از شروع طرح درمان زیبایی مراجعه کننده ابتدا انحراف فکی و ناهنجاری اکلوژن موجود در صورت برطرف شد

١٠واحد لمینیت نازك با رنگ طبيعي بدون تراش برای مراجعه کننده (میکاپ آرتیست )عزیزمون

١٠واحد لمینیت نازك با رنگ طبيعي بدون تراش برای مراجعه کننده (میکاپ آرتیست )عزیزمون

تعویض ۱۰ لمینت های قدیمی برای مراجعه کننده محترم با لمینت های سرامیکی.

تعویض ۱۰ لمینت های قدیمی برای مراجعه کننده محترم با لمینت های سرامیکی.