Surgical guide (گاید جراحی) لثه، طراحی شده توسط سیستم های دیجیتال CAD/CAM برای افزایش طول تاج دندان ها برای کیس های گامی اسمایل (gummy smile) که در طرح درمان زیبایی الزام به جراحی لثه دارند تا موقع لبخند لثه بیش از حد معلوم نباشد.

Surgical guide (گاید جراحی) لثه، طراحی شده توسط سیستم های دیجیتال CAD/CAM برای افزایش طول تاج دندان ها برای کیس های گامی اسمایل (gummy smile) که در طرح درمان زیبایی الزام به جراحی لثه دارند تا موقع لبخند لثه بیش از حد معلوم نباشد.

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با لمینت و روکش های سرامیکی

بازسازی لبخند مراجعه کننده عزیزمان با لمینت و روکش های سرامیکی

درمان زیبایی دندان های لترال Peg Shape و با فاصله با دو واحد لمینت سرامیکی بدون کوچکترین تراش

درمان زیبایی دندان های لترال Peg Shape و با فاصله با دو واحد لمینت سرامیکی بدون کوچکترین تراش

بازسازی لبخند توسط لمینت های سرامیکی به همراه تعویض کامپوزیت های قدیمی مراجعه کننده

بازسازی لبخند توسط لمینت های سرامیکی به همراه تعویض کامپوزیت های قدیمی مراجعه کننده

بازسازی تک دندان شکسته شده بعلت تروما توسط لمینت سرامیکی ، قرینه از لحاظ فرم و رنگ با دندان مشابه

بازسازی تک دندان شکسته شده بعلت تروما توسط لمینت سرامیکی ، قرینه از لحاظ فرم و رنگ با دندان مشابه

20 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های فک بالا و پایین

20 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های فک بالا و پایین