8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

10 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

8 واحد لمینت سرامیکی با حداقل تراش و حداقل ضخامت برای دندان های قدامی فک بالا

۱۰ واحد لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت به همراه افزایش طول تاج دندان با لیزر دندانپزشکی

۱۰ واحد لمینت سرامیکی با حداقل ضخامت به همراه افزایش طول تاج دندان با لیزر دندانپزشکی

تعويض رستوريشن هاي قديمي مراجعه كننده عزيزمان با لمينت و روكش هاي سراميكي جديد

تعويض رستوريشن هاي قديمي مراجعه كننده عزيزمان با لمينت و روكش هاي سراميكي جديد

بازسازي لبخند طبيعي با لمينت هاي سراميكي براي فك بالا و پايين به همراه تعويض ونير هاي قديمي

بازسازي لبخند طبيعي با لمينت هاي سراميكي براي فك بالا و پايين به همراه تعويض ونير هاي قديمي